Q&A

Wat staat er in het regeerakkoord? Wat is de nieuwe wetgeving?

In 2018 heeft het kabinet besloten dat er binnen het LVS gedurende de kleuterperiode geen schoolse toetsen mogen worden afgenomen. Scholen mogen dus geen gebruik meer maken van schoolse toetsen om de ontwikkeling van kleuters te volgen. De nieuwe wetgeving stelt dat bij kleuters binnen het LVS enkel observatie-instrumenten mogen worden ingezet.  Zie de Kamerbrief van 6 juli 2018.

Vanaf wanneer is deze nieuwe wetgeving van kracht?

Belangrijk om te weten is dat deze wetswijziging niet per direct ingaat. Deze wijziging wordt meegenomen in een heel pakket wijzigingen dat naar aanleiding van de evaluatie van de wet Eindtoetsing PO wordt doorgevoerd. Deze wijzigingen worden waarschijnlijk vanaf 1 augustus 2022 van kracht. Vóór die datum mogen schoolse LVS-toetsen nog bij kleuters worden afgenomen.

Aan welke eisen moeten LVS-toetsen voldoen en wie ziet daarop toe?

De school is verplicht om te werken met een leerlingvolgsysteem (LVS) waarin in elk geval vanaf groep 3 de kennis en vaardigheden van leerlingen op het gebied van taal, rekenen en wiskunde worden gemeten. Scholen zijn dus niet verplicht om LVS-instrumenten bij kleuters af te nemen, maar kiezen daar soms wel voor, bijvoorbeeld om tijdig mogelijke achterstanden op te sporen.

LVS-toetsen zijn toetsen/instrumenten met een ‘volgaspect’: de toetsen geven een beeld van de groei/ ontwikkeling van leerlingen, op het niveau van de leerling, de groep en de school. Scholen kiezen zelf welke LVS-toetsen zij gebruiken. De LVS-toetsen dienen inhoudelijk valide, betrouwbaar en deugdelijk genormeerd te zijn (artikel 8, lid 6 WPO). De Expertgroep Toetsen PO beoordeelt of LVS-toetsen aan deze eisen voldoen. Alleen goedgekeurde instrumenten mogen door de scholen gebruikt worden.

Het begrip ‘LVS-toetsen’ dient breed te worden opgevat. Observatie-instrumenten die de ontwikkeling van leerlingen volgen op één van de domeinen genoemd in de WPO (artikel 9), vallen óók onder het begrip LVS-toetsen. Ook voor deze observatie-instrumenten geldt dus dat zij goedgekeurd moeten zijn door de Expertgroep, ook vanaf 1 augustus 2022.

Waar staat meer informatie over LVS-toetsen en instrumenten die al zijn goedgekeurd?

Kwaliteitsoordelen van goedgekeurde LVS-toetsen (dus ook van observatie-instrumenten met volg-aspect) vindt u op deze website, bij Kwaliteitsoordelen. Op het moment van schrijven (december 2019) is enkel Motoriek voor kleuters (Cito) goedgekeurd als observatie-instrument voor kleuters. 

Welke observatie-instrumenten mag een school inzetten bij kleuters?

Observatie-instrumenten zonder volgaspect mogen bij kleuters worden ingezet, nu en in de toekomst. Daar zal de eerder genoemde wetswijziging niets aan veranderen. Het gaat hier namelijk om instrumenten die voor andere doelen dan het volgen van de ontwikkeling van leerlingen worden gebruikt.

Van de observatie-instrumenten mét volgaspect (die dus in het kader van een LVS worden gebruikt) mogen vanaf de wetswijziging alleen de door de Expertgroep goedgekeurde LVS-toetsen gebruikt worden (zie vorige vraag).

Hoe laat ik mijn observatie-instrument door de Expertgroep goedkeuren?

De Expertgroep heeft een lijst met criteria opgesteld om duidelijk te maken welke observatie-instrumenten door de Expertgroep moeten worden beoordeeld, zie: https://www.expertgroeptoetsenpo.nl/uimg/ept/b65273_att-criteria-lvstoetsen.pdf 

Wanneer u meent dat uw instrument hieraan voldoet, neemt u dan contact op met het secretariaat van de Expertgroep, via expertgroeppo@psynip.nl of 030-8201500. In dat geval kan een beoordelingsprocedure in gang worden gezet. Een aanbieder beslist zelf op welk moment hij een instrument ter beoordeling indient.

Hier vindt u meer info over het Beoordelingskader voor LVS-toetsen. Bij vragen kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat van de Expertgroep.

Zodra een instrument door de Expertgroep in behandeling wordt genomen, wordt de planning van de beoordeling op deze website gepubliceerd.