Q&A

Wat staat er in het regeerakkoord? Wat is de nieuwe wetgeving?
In 2018 heeft het kabinet besloten dat er binnen het LVS gedurende de kleuterperiode geen schoolse toetsen mogen worden afgenomen. Scholen mogen dus geen gebruik meer maken van schoolse toetsen om de ontwikkeling van kleuters te volgen. De nieuwe wetgeving stelt dat bij kleuters binnen het LVS enkel observatie-instrumenten mogen worden ingezet.

Zie ook het bericht "Hoe legt de basisschool de prestaties van mijn kind vast?" op de website van de Rijksoverheid.

Vanaf wanneer is deze nieuwe wetgeving van kracht?
Belangrijk om te weten is dat deze wetswijziging niet per direct ingaat. De wijziging wordt meegenomen in een heel pakket wijzigingen dat naar aanleiding van de evaluatie van de wet Eindtoetsing PO wordt doorgevoerd. Deze wijzigingen worden waarschijnlijk vanaf 1 augustus 2022 van kracht. Vóór die datum mogen schoolse LVS-toetsen nog bij kleuters worden afgenomen.

Aan welke eisen moeten LVS-toetsen voldoen en wie ziet daarop toe?
De school is verplicht om vanaf binnenkomst van de leerling te werken met een leerlingvolgsysteem (LVS) waaruit de vorderingen in de kennis en vaardigheden blijken op het niveau van de leerling, de groep en de school. Het LVS bevat goedgekeurde toetsen die kennis en vaardigheden van de leerling meten in elk geval op het terrein van de Nederlandse taal en rekenen en wiskunde. De Expertgroep spreekt hieromtrent van 'LVS-instrumenten'.

LVS-instrumenten geven een beeld van de groei/ ontwikkeling van leerlingen, op het niveau van de leerling, de groep en de school. Scholen kiezen zelf welke LVS-instrumenten zij gebruiken. De Expertgroep beoordeelt of LVS-instrumenten aan eisen voldoen rondom validiteit, betrouwbaarheid en normering (artikel 8, lid 6 WPO).

Het begrip ‘LVS-instrumenten’ dient breed te worden opgevat. Observatie-instrumenten die de ontwikkeling van leerlingen volgen op één van de domeinen genoemd in de WPO (artikel 9), vallen óók onder het begrip LVS-instrumenten.

Waar staat een lijst van LVS-instrumenten (voor kleuters) die al zijn goedgekeurd?
LVS-instrumenten (schoolse toetsen, maar ook observatie-instrumenten) die zijn goedgekeurd, krijgen van de Expertgroep een kwaliteitsoordeel. Kwaliteitsoordelen van goedgekeurde LVS-instrumenten vindt u op deze website, bij Kwaliteitsoordelen.

Bent u een school en bent u op zoek naar een goedgekeurd LVS-instrument voor kleuters? Neem een kijkje bij Kwaliteitsoordelen. Op dit moment zijn deze observatie-instrumenten voor kleuters door de Expergroep goedgekeurd: 'Motoriek voor Kleuters' en 'Kleuter in beeld - Taal' en 'Kleuter in beeld - Rekenen' van Cito.

Er zijn ook LVS-instrumenten voor kleuters die, vóór de instelling van de Expertgroep in 2014, door de COTAN zijn goedgekeurd. Instrumenten met een voldoende of goede beoordeling van de COTAN, kunnen worden beschouwd als instrumenten die voldoen aan het kwaliteitsoordeel van de Expertgroep. Voor de kwaliteit van deze LVS-instrumenten wordt u verwezen naar de website van de COTAN.

Welke observatie-instrumenten mag een school inzetten bij kleuters?
Een school mag zelf bepalen welke observatie-instrumenten een school inzet om de ontwikkeling van kleuters te volgen. Dat kunnen observatie-instrumenten zijn die door de Expertgroep zijn goedgekeurd.

Hoe laat ik een observatie-instrument door de Expertgroep goedkeuren?
De Expertgroep heeft een lijst met criteria opgesteld om duidelijk te maken welke observatie-instrumenten door de Expertgroep kunnen worden beoordeeld, zie de informatie bij het beoordelingsproces.

Wanneer u meent dat uw instrument aan de criteria voldoet, neemt u dan contact op met het secretariaat van de Expertgroep, via secretariaat@expertgroeppo.nl of 030-8201500. In dat geval kan een beoordelingsprocedure in gang worden gezet. Een aanbieder beslist zelf op welk moment hij een instrument ter beoordeling indient.

Hier vindt u meer info over het Beoordelingskader voor LVS-toetsen. Bij vragen kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat van de Expertgroep.

Planning ingediende observatie-instrumenten voor kleuters
Zodra een instrument door de Expertgroep in behandeling wordt genomen, wordt de planning van de beoordeling op deze website gepubliceerd.