Beoordelingsproces

Een aanbieder van LVS-instrumenten (toetsen) kan deze ter beoordeling voorleggen aan de expertgroep.

De expertgroep beoordeelt LVS-instrumenten die aan bepaalde criteria voldoen. In de download die u onderaan deze pagina vindt, staan de criteria vermeld voor LVS-instrumenten die door de expertgroep moeten worden beoordeeld.

Voordat zij een formeel verzoek tot beoordeling van hun LVS-instrument doen, kunnen aanbieders contact opnemen met het secretariaat van de Expertgroep Toetsen PO. Zij kunnen dan vragen stellen over de procedure, de inhoud van het LVS-instrument en de diverse kwaliteitsaspecten. Het secretariaat van de expertgroep kan op basis van de beschikbare informatie gericht feedback geven.

Voor de toelating van een LVS-instrument geldt het volgende stappenplan:

1. Schriftelijk verzoek tot beoordeling bij het secretariaat expertgroep
Bij dit schriftelijk verzoek dient het gehele LVS-instrument en benodigde documenten voor beoordeling te worden meegezonden, dit pakket dient in zesvoud te worden opgestuurd naar het secretariaat van de expertgroep (adresgegevens vindt u in contact).

Een aanvraag moet de volgende documenten/informatie bevatten:

 • Toets/instrument 
 • Antwoordformulieren 
 • Scoringssleutels 
 • Praktische handleiding voor leerkrachten
 • Wetenschappelijke verantwoording (deze mag opgenomen zijn in de handleiding)
 • Inhoudelijke verantwoording (deze mag opgenomen zijn in de handleiding)
 • Toetsreglement in het geval van een toets
 • Normtabellen (als deze niet zijn opgenomen in de handleiding of verantwoording)
 • Cd’s of dvd’s (bij geautomatiseerde testen)
 • Log-ins en wachtwoorden (bij online tests)
 • Documentatie over scoring (bij geautomatiseerde scoring)
 • Voorbeeld leerlingrapport
Verder ontvangt de expertgroep graag de wetenschappelijke verantwoording digitaal, deze kan worden verstuurd naar secretariaat@expertgroeppo.nl).

2. Ontvangstbevestiging
U ontvangt van het secretariaat expertgroep een ontvangstbevestiging. Mocht bij de bestudering van uw aanvraag gebleken zijn dat er informatie ontbreekt, dan zal u hierover geïnformeerd worden, waarbij direct wordt aangegeven hoe en voor welke datum de ontbrekende informatie moet worden ingediend. 

3. Beoordeling en advisering
De expertgroep vraagt enkele externe deskundigen het instrument te beoordelen op onderwijskundige en psychometrische aspecten. 
De initiële beoordeling wordt naar de aanbieder gezonden, waarna de aanbieder de mogelijkheid krijgt om te reageren op deze beoordeling. Na de reactie van de aanbieder wordt de definitieve beoordeling opgesteld. 

4. Expertgroep stelt kwaliteitsoordeel op
Op basis van de definitieve beoordeling stelt de expertgroep een kwaliteitsoordeel op. Dit kwaliteitsoordeel wordt door het secretariaat aan de aanbieder gezonden, hierbij wordt tevens de definitieve beoordeling meegezonden. 

5. Mogelijkheid tot bezwaar tegen besluit
Het kwaliteitsoordeel is een besluit in de zin van de AWB, daarmee kan er bezwaar worden gemaakt tegen het afgegeven kwaliteitsoordeel (n.b. er kan geen bezwaar gemaakt wordt tegen de beoordeling van de externe deskundigen). U kunt binnen 6 weken na de datum van het besluit een bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij de expertgroep, onder vermelding van "Bezwaar".

In dit bezwaarschrift moet u de volgende onderwerpen vermelden:
 • de datum waarop u het bezwaarschrift verzendt;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (in ieder geval de datum en het kenmerk van het besluit en een kopie van het besluit);
 • de reden van uw bezwaar;
 • uw naam, adres en handtekening.
Het bezwaarschrift kunt u naar het secretariaat sturen.

Via het secretariaat ontvangt u nadere informatie over de behandeling van uw bezwaarschrift. Zie ook de procesbeschrijving Bezwaar en beroep.