Beoordelingsproces

Een toetsaanbieder die een eindtoets wil aanmelden voor het komende schooljaar, heeft tot 1 augustus de tijd om een aanvraag voor toelating in te dienen bij het ministerie van OCW.

Voor de toelating van een andere eindtoets geldt het volgende stappenplan:

1. Schriftelijk verzoek tot toelating eindtoets bij het ministerie van OCW
Bij dit schriftelijk verzoek dient de gehele eindtoets en benodigde documenten voor beoordeling te worden meegezonden. Gelijktijdig dient dit gehele pakket in achtvoud te worden opgestuurd naar het secretariaat van de expertgroep (adresgegevens vindt u in contact). Verder dienen de documenten (met uitzondering van de toetsitems) tevens per mail worden aangeboden aan de expertgroep (secretariaat@expertgroeppo.nl).

Een aanvraag moet de volgende documenten/informatie bevatten:

 • Toets, inclusief de beschikbare versies voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften
 • Antwoordformulieren 
 • Scoringssleutels
 • Praktische handleiding voor leerkrachten
 • Wetenschappelijke verantwoording (volg bij het opstellen van dit onderdeel de Handreiking die de expertgroep hierover geschreven heeft, deze mag opgenomen zijn in de handleiding)
 • Inhoudelijke verantwoording (deze mag opgenomen zijn in de handleiding)
 • Toetsreglement
 • Normtabellen (als deze niet zijn opgenomen in de handleiding of verantwoording)
 • Cd’s of dvd’s (bij geautomatiseerde testen)
 • Log-ins en wachtwoorden (bij online tests)
 • Documentatie over scoring (bij geautomatiseerde scoring)
 • Voorbeeld leerlingrapport
Adresgegevens OCW:
Ministerie van OCW
Directie Primair Onderwijs / IPC 2400
t.a.v. mevr. Ria Westendorp
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

Contactpersoon: Astrid Zwinkels
E-mail: a.h.zwinkels@minocw.nl

2. Ontvangstbevestiging
U ontvangt van het ministerie van OCW een ontvangstbevestiging. Mocht bij de bestudering van uw aanvraag gebleken zijn dat er informatie ontbreekt, dan zal u hierover geïnformeerd worden, waarbij direct wordt aangegeven hoe en voor welke datum de ontbrekende informatie moet worden ingediend. 

Indien de aanvraag compleet is en gestart wordt met de beoordeling wordt vanuit het secretariaat de toetsaanbieder gevraagd het aanvraagformulier van COTAN in te vullen, waarbij geen documenten verstuurd hoeven worden, deze worden via de expertgroep aangeboden aan de COTAN. 

3. Beoordeling en advisering
Het ministerie van OCW vraagt de expertgoep een advies uit te brengen over de aanvraag. De toets wordt ter beoordeling aan de expertgroepleden, COTAN en externe deskundigen gezonden. 
De initiële beoordeling wordt naar de toetsaanbieder gezonden, waarna de toetsaanbieder de mogelijkheid krijgt om te reageren op deze beoordeling. Een gesprek met de toetsaanbieder hoort hierbij tot de mogelijkheden. Na de reactie van de toetsaanbieder wordt de definitieve beoordeling opgesteld. Op basis van deze beoordeling stelt de expertgroep haar advies op en stuurt deze aan de minister. 

4. Minister neemt besluit
Na ontvangst van het advies van de expertgroep neemt de minister een besluit over toelating van de eindtoets. Het besluit van de minister wordt door het ministerie van OCW aan de toetsaanbieder medegemeld, hierbij wordt tevens het advies en de beoordelingen van de expertgroep meegezonden. 

5. Mogelijkheid tot bezwaar tegen besluit
U kunt binnen 6 weken na de datum van het besluit een bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij de minister van OCW, onder vermelding van "Bezwaar".

In dit bezwaarschrift moet u de volgende onderwerpen vermelden:
 • de datum waarop u het bezwaarschrift verzendt;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (in ieder geval de datum en het kenmerk van het besluit en een kopie van het besluit;
 • de reden van uw bezwaar;
 • uw naam, adres en handtekening.
Adresgegevens:
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
t.a.v. DUO
Postbus 606
2700 ML Zoetermeer