Beoordelingskader LVS-Toetsen

Bij de beoordeling van de toets(en) uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem (lvs) wordt gebruik gemaakt van het Beoordelingskader LVS-toetsen. Dit kader omschrijft aan welke eisen (vastgelegd in het Toetsbesluit) een LVS-toets moet voldoen om als voldoende te worden aangemerkt door de expertgroep. 

Voor de LVS-toetsen gelden de volgende onderwijskundige en psychometrische kwaliteitscriteria:

  • De toets dient inhoudelijk valide te zijn, betrouwbaar te zijn en een deugdelijke normering te hebben.
  • De toets meet de kennis en vaardigheden van de leerling op het terrein van Nederlandse taal, rekenen en wiskunde, en/of de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, de ontwikkeling van creativiteit, de ontwikkeling in het verwerven van noodzakelijke kennis en/of sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.
  • De toetsresultaten worden zodanig weergegeven dat de leervorderingen van leerlingen voldoende inzichtelijk zijn voor ouders, voogden of verzorgers. 
De hierboven genoemde kwaliteitsaspecten zijn uitgewerkt in een beoordelingskader.