Eindtoetsen

Op deze pagina vindt u informatie over het beoordelingsproces, het kader en de door de Expertgroep uitgebrachte adviezen met betrekking tot eindtoetsen in het PO tot 1 augustus 2023.

De minister van OCW beslist, mede op basis van dit advies over toelating van de desbetreffende toets voor gebruik in het primair onderwijs. Het advies van de expertgroep is zwaarwegend, maar niet bindend. Mocht de minister willen afwijken van het advies van de expertgroep, dan zal dit gemotiveerd moeten worden in het betreffende besluit.

Het besluit van de minister tot toelating van de eindtoets in het primair onderwijs geldt voor vier jaar, mits de tussentijdse, jaarlijkse beoordelingen van de eindtoets eveneens positief zijn. Daarna dient opnieuw een verzoek tot toelating van de eindtoets te worden ingediend bij het ministerie van OCW.

De toetsaanbieder van een toegelaten toets dient elke nieuwe versie van de toets voor tussentijdse beoordeling voor te leggen aan de expertgroep.