Eindtoetsen

In het basisonderwijs mogen enkel de door de minister toegelaten eindtoetsen gebruikt worden. Bij de beslissing over de toelating van de eindtoets laat de minister OCW zich informeren door de Expertgroep Toetsen PO (hierna expertgroep).

De expertgroep beoordeelt de onderwijsinhoudelijke en psychometrische kwaliteit van een eindtoets. Bij deze beoordeling doet de expertgroep een beroep op externe onderwijskundige experts en de COTAN. Aan de hand van de beoordelingen van deze externe deskundigen formuleert de expertgroep haar advies.

De minister van OCW beslist, mede op basis van dit advies over toelating van de desbetreffende toets voor gebruik in het primair onderwijs. Het advies van de expertgroep is zwaarwegend, maar niet bindend. Mocht de minister willen afwijken van het advies van de expertgroep, dan zal dit gemotiveerd moeten worden in het betreffende besluit.

Het besluit van de minister tot toelating van de eindtoets in het primair onderwijs geldt voor vier jaar, mits de tussentijdse, jaarlijkse beoordelingen van de eindtoets eveneens positief zijn. Daarna dient opnieuw een verzoek tot toelating van de eindtoets te worden ingediend bij het ministerie van OCW.

De toetsaanbieder van een toegelaten toets dient elke nieuwe versie van de toets voor tussentijdse beoordeling voor te leggen aan de expertgroep.