Expertgroep Toetsen PO

De Expertgroep Toetsen PO (hierna: Expertgroep) beoordeelde tot 1 augustus 2023 de eindtoetsen in het primair onderwijs (m.u.v. Centrale Eindtoets) en adviseerde de minister over toelating van deze eindtoetsen in het primair onderwijs. Tot 1 januari 2023 beoordeelde de Expertgroep eveneens instrumenten (schoolse toetsen en observatie-instrumenten) die deel uitmaakten van een leerlingvolgsysteem (LVS). Alle beoordelingen en adviezen vindt u op deze website.

Per 1 januari 2023 heeft de Expertgroep haar bevoegdheden voor het beoordelen van LVS-instrumenten overgedragen aan het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Voor het aanvragen van een beoordeling dient u dus contact op te nemen met het CvTE > zie deze link.

Per 1 januari 2023 is het CvTE eveneens verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van doorstroomtoetsen (voorheen eindtoetsen) in Europees Nederland en Bonaire in het primair onderwijs. Daarnaast is het CvTE verantwoordelijk voor het bewaken van de vergelijkbaarheid van de doorstroomtoetsresultaten (de normering).

De Expertgroep Toetsen PO bleef tot 1 augustus 2023 verantwoordelijk voor de Eindtoets in het PO. De beoordelingen en adviezen van de Expertgroep inzake de eindtoetsen 2023 vindt u via deze link.

Per 1 augustus 2023 zijn alle bevoegdheden van de Expertgroep overgedragen aan het CvTE. Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met het CvTE.

Scholen in het primair onderwijs zijn vanaf het schooljaar 2014-2015 verplicht om bij alle leerlingen een onafhankelijke, objectieve eindtoets af te nemen in het laatste schooljaar.

Dit is vastgelegd in de Wet op het primair onderwijs (WPO). Scholen kunnen kiezen voor de centrale eindtoets (CET) van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) of voor een andere eindtoets die door de minister van OCW is toegelaten.

De WPO regelt ook dat scholen een leerlingvolgsysteem (LVS) moeten gebruiken om de vorderingen van leerlingen bij te houden.