Expertgroep Toetsen PO

Bezoekadres:

Arthur van Schendelstraat 650

3511 MJ Utrecht

 

Postadres:
Postbus 2085
3500 GB Utrecht


T +31 30 820 15 00
info@expertgroeptoetsenpo.nl


Homepage Expertgroep Toetsen PO

Op deze website vindt u meer informatie over de Expertgroep Toetsen PO. Deze informatie is bedoeld voor aanbieders van eindtoetsen of toetsen die deel uitmaken van een leerling- en onderwijsvolgsysteem. 

 

Scholen in het primair onderwijs zijn vanaf het schooljaar 2014-2015 verplicht om bij alle leerlingen een onafhankelijke, objectieve eindtoets af te nemen in het laatste schooljaar. Dit is vastgelegd in de Wet op het primair onderwijs (WPO). Scholen kunnen kiezen voor de centrale eindtoets van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) of voor een andere eindtoets die door de staatssecretaris van OCW is toegelaten.

De WPO regelt ook dat scholen een leerling- en onderwijsvolgsysteem (lovs) moeten gebruiken om de vorderingen van leerlingen bij te houden. 

 

De Expertgroep Toetsen PO is ingesteld door de minister van OCW, op basis van het Toetsbesluit PO. De expertgroep heeft twee taken:

 

  1. De expertgroep adviseert de minister over de toelating van andere eindtoetsen.
  2. De expertgroep geeft een eigenstandig kwaliteitsoordeel over een tussentijdse toets of reeks van tussentijdse toetsen (de lovs toetsen). Tussentijdse toetsen die voldoen aan het kwaliteitsoordeel van de expertgroep, kunnen scholen gebruiken om aan daarmee aan hun wettelijke verplichting tot gebruik van een lovs te voldoen.